Kelet-Magyarországi PSE bemutatása

Üdvözlöm a honlap látogatóit, néhány mondatban bemutatom a sportegyesületünket.

Egyesületünk neve: Kelet-Magyarországi Postás Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)
Az Egyesület rövidített neve: Postás SE
Egyesület alapítási éve: 1924
Az Egyesület székhelye: 4046 Debrecen, Múzeum u. 3.
Az Egyesület működési területe: Magyarország
Az Egyesület jogállása: közhasznú
Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.
Az Egyesület Pecsétje: (kör alakú) Kelet- Magyarországi Postás Sport Egyesület. Benne az Egyesület alapítási éve: 1924

Az Egyesület célja:

A postás dolgozók és családtagjaik, illetve a volt postás dolgozók és családtagjaik számára az önszerveződő rendszeres sportolási tevékenység biztosítása, az ilyen igények felkeltése, társadalmi öntevékenység.

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a Magyar Posta Zrt-vel (továbbiakban: Támogató) a Postaautó Tisza Rt-vel és a Magyar Posta Biztosító Zrt-vel ill. a működési területén lévő önkormányzatokkal, egyéb egyesületi, társadalmi szervezetekkel és vállalkozásokkal, valamint felveheti a kapcsolatot más hasonló profilú Egyesülettel.

Az Egyesület jogszabályi keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat.

Az Egyesület célja továbbá, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók, sportvezetők támogatása.

Az Egyesület alapvető feladatai:
a)      a rendszeres sportolás, testedzés kedvezményes feltételeinek biztosítása;
b)      tekintélyének, szakmai színvonalának folyamatos növelése;
c)      tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme;
d)      különböző sportágakban bajnokságok és tornák szervezése, irányítása, lebonyolítása;
e)      tömegsport csapatok, versenyzők szerepeltetése különböző városi bajnokságokon, tornákon;
f)       országos és vállalati szintű tömegsportrendezvényeken való részvétel;
g)      tagjai és egyéb, sportban érdekelt gazdálkodó szervezetek szorosabb kapcsolatának elősegítése;
h)      együttműködés olyan sportszervezetekkel, amelyek célja a magyar tömegsport előmozdítása;
i)       az Egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a sportegyesület hagyományainak ápolása;
j)       kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel.
k)      a sport célú könyvek, kiadványok nyomtatványok előállítása-kiadása.
l)       egészségmegőrzés, tanfolyamok, előadások szervezése.
m)     egyéb tevékenység, amely az Egyesület céljait elősegíti.

Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI. Tv. 4.§ (1) a. pontjának értelmében más is részesülhessen. A bárki számára hozzáférhető közhasznú szolgáltatások köre a posta.hukpse.hu weboldalon elérhető.*

Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytathat.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az Egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c)bekezdése alapján:

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével”

Dr. Hangya Kálmán

Kedves Honlap Látogató !

A bemutatkozást a KPSE 2006 évi indulásakor akkori elnökünk, jelenlegi elnök- helyettesünk,  Dr. Hangya Kálmán tette közé. A szó szerinti közlés lehetőséget ad a visszatekintésre, miközben egy két konkrét adat aktualizálását a pontos tájékoztatás érdekében szükségesnek tartom ehelyütt is. 

*Az egyesület rövidített neve Kelet Postás SE  (KPSE), az egyesület honlapjának elérhetősége www.kpse.hu. A keletpostasse.hu használata évekkel ezelőtt megszűnt. Fontosnak tartottuk ugyanakkor honlapunk megújulásakor az egyesület történetének teljes megőrzését, bemutatását.

Nyitott szívű, igazi találkozásokat inspiráló időszak, advent előtt került sor honlapunk megújulására, bízunk benne hogy mindenki megelégedésére, aki ide látogat. Advent az önvizsgálatra is alkalmat ad, így a fentiekben közölt 12 évvel ezelőtti bemutatkozó írás is alkalmat adhat erre. Örömmel jelenthetem hogy az akkor leírt sorokat egyesületünk elmúlt 12 éves története során sikerült tartalommal megtöltenünk. Több mint száz sikeres sportrendezvényünk közül az emlékezetes 2016-os Zánkai országos postás sportnap, vagy a jubileumi 2017-es 150 napos a határok mentén 1800 km-t felölelő kerékpártúránk, melyeket testvér egyesületünkkel a DPSE-vel együtt rendeztünk meg sikeresen, egyenként is több mint ezer résztvevőt vonzott. A minden évben sokak által várt területi sportnapjaink alkalmanként több száz fős, összesen több mint tízezer résztvevője is szép emlékeket őrizhet az eltelt egy tucatnyi évből. A posta 1990-es szétválása előtti egységet szimbolizáló több mint fél évszázados hagyományt a postások -távközlésiek- műsorszórók évenkénti nagy természetjáró találkozóit az OPTTTT-t, mind a résztvevőink rendszeresen közel 200 fős csapatával, mind jelentős anyagi támogatással és szervezőmunkával segítjük. Az elmúlt években több alkalommal szerepeltünk sikeresen a DPSE-vel közösen, vagy önállóan országos, esetenként 70-80 kis és nagy vállalat csapatát magába foglaló mezőnyben kispályás focikupákon. Két alkalommal kupagyőztesként, de a többi szerepléskor is legalább a legjobb nyolc közé jutva. Hazánk és a szomszédos országok számtalan szép táját, hegyeket, völgyeket, is bejárva, csúcsokat ostromolva és patakok medrén átgázolva, majd felejthetetlen hangulatú történelmi kisvárosok ódon utcaköveit koptatva gyűjtöttük közös élményeinket az általunk szervezett kirándulásokon, milyen jó egy-egy újabb találkozások során ezeket felidézni. A labdák pattogása a focipályákon, a strand  homokjában a röplabda háló fölött, a sportcsarnokok és tornatermek parkettjén vagy a ping-pong asztalon, a teke vagy bowling bábúk borulásának jellegzetes zaja, a zumba lüktető vérpezsdítő zenéje a medencék vizének csobbanása, a bringák kerekének surrogása számunkra a legszebb zenét jelenti és jelentheti továbbra is. Hallgassuk hát tovább együtt, és írjuk újra közösen üdén és szépen zengő hangokkal frissítve ezt a számunkra oly szép zenét a sport szimfóniáját !

Köszönetemet fejezem ki mindezért legnagyobb támogatónknak a Magyar Posta Zrt-nek, valamint hűséges tagjainknak és együttműködő partnereinknek, valamint mindazon aktivistáinknak akik időt és fáradtságot nem sajnálva önzetlenül végzik szervező és közreműködő munkájukat sportkörzeteinkben és rendezvényeinken ! Persze nem feledkezhetünk meg ezúttal is köszönetet mondani mindazoknak, akik személyi jövedelem adójuk 1 %-val támogatnak bennünket !

Legyen továbbra is a postás családok mindennapjainak része a sport, melynek szolgálatában fogalmaztuk meg legfőbb célkitűzéseinket, és melyért immáron 12 éve  tevékenykedünk a postás hagyományok örököseként, mindaddig, amíg kiérdemeljük tagjaink bizalmát, és az elvárásoknak megfelelően el tudjuk látni vállalt feladatainkat.

 Programjainkhoz a magam és az elnökség nevében is jó erőt és egészséget, sikeres sportolást és szép élményeket kívánok minden jelenlegi és jövendőbeli tagtársunknak, valamint rendezvényeinket megtisztelő résztvevőnek !

Kalmár László
KPSE elnök